Sunday, August 15, 2010

หน้าแรกของ facebook

1. Home : หรือเรียกในภาษาไทยว่า หน้าแรก เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลว่ามีใครคุยกับใครบ้าง รวมทั้งมีการแสดงรายชื่อเพื่อนที่ขอเข้ามาเป็นเพื่อน แนะนำเพื่อนใหม่ หรือมีการแจ้งเตือนข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ดังรูป

No comments:

Post a Comment